HABITORE f. gjuh.

  • Mënyra habitore. Përdorimi i habitores.

HABITORE mb. gjuh.

  • Që shpreh diçka, të cilën e japim si të papritur, si të çuditshme a si gjë që na habit. Fjali habitore.
  • Mënyra habitore një nga mënyrat e foljes në gjuhën shqipe, e cila shpreh një veprim a një gjendje që kryhet ose ngjet papritur dhe ngjall habi te folësi.