HANDAKOS kal., bised.

  • 1. Dërrmoj, vras keq. E handakosi dorën (kokën, trupin).
  • 2. fig. Dëmtoj rëndë, shkatërroj, prish. I handakosi punët.