HAPSHKURTËR mb.

  • 1. Që e ka hapin të shkurtër, që ecën me hap të shkurtër.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Hapshkurtri ia kalon hapgjatit. fj. u.