HARRËS m.

  • Ai që harr bimët e arave ose drurët.