HEGJEMONI f.

  • Të qenët në krye, në udhëheqje e në drejtim të një grupi shtetesh a klasash ose të një lëvizjeje politike e shoqërore; roli udhëheqës, epërsia a sundimi mbi shtete e klasa të tjera (për shtete e klasa). Hegjemoni politike (ekonomike, ushtarake). Hegjemoni botërore. Hegjemonia e proletariatit. Hegjemonia e klasës punëtore në revolucion. Lufta për hegjemoni.