HERSHMËRI f. libr.

  • Të qenët i hershëm (për bimët, prodhimet etj.). Hershmëria e domateve. Hershmëria e dhenve (e dosave). Hershmëri në mbjellje (në mbirje, në vjelje). Siguron hershmërinë.