HIDROMETEOROLOGJI f.

  • Fushë studimesh e kërkimesh që merret me problemet e hidrologjisë e të meteorologjisë. Instituti i hidrometeorologjisë.