NEOKLASIK mb.

  • Që i përket neoklasicizmit, që ka të bëjë ose që lidhet me neoklasicizmin. Arti neoklasik. Prirje neoklasike.