ODË f. bised.

  • Dhomë. Odë e madhe. Odë e mirë dhoma ku priten miqtë. Odat e shtëpisë. Oda e bukës (e zjarrit). Oda e tregtisë. vjet. dhoma e tregtisë. Odë më odë. Pesë oda me njerëz. U mbyll në odë.