POP m.

Prift ortodoks (në të kaluarën në Shqipërinë Veriore).