I -

  1. shkronja e trembëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe dhe njëra nga zanoret.
  2. nyjë e përparme e gjinisë mashkullore
  3. trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së tretë në rasën dhanore të numrit njëjës dhe vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit shumës.
Alfabeti : A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R |RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH -